Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Purmo Group Belgium NV en haar groepsondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna “Purmo Group Belgium”). Deze pagina bevat informatie over de gebruiksvoorwaarden van Purmo Group Belgium en over de manier waarop de groep persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie die op zichzelf of samen met andere informatie gebruikt kan worden om een specifieke persoon te identificeren, contacteren of lokaliseren of om een persoon te identificeren. Gelieve dit privacybeleid en deze gebruiksvoorwaarden te lezen om een duidelijk begrip te krijgen van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en op enige andere manier verwerken.

1. Opslag en verwerking van persoonsgegevens

Purmo Group Belgium kan persoonsgegevens opslaan in haar CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) en marketingsystemen (samen de “Systemen”). De gegevens kunnen namen, titels, e-mailadressen, telefoonnummers en ondernemingsgegevens omvatten. Daarnaast kan Google Analytics gegevens verzamelen die geclassificeerd worden als persoonsgegevens.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Purmo Group Belgium gebruikt persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres en naam, die verzameld worden in het kader van communicatie, marketing en verkoop.

3. Toestemming om contact op te nemen en opslag van persoonsgegevens

Tijdens de verzameling van persoonsgegevens via formulieren op onze websites kan u gevraagd worden om uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer, URL van uw website en andere gegevens te verstrekken. Purmo Group Belgium verzamelt ook gelijkaardige persoonsgegevens met behulp van gidsen en rekenprogramma's die gedownload kunnen worden van de website. Tijdens de verzameling van persoonsgegevens via formulieren of gedownloade gidsen/programma's, moet de betrokkene het vakje aanvinken als hij of zij marketing van ons wil ontvangen of door ons gecontacteerd wil worden ('opt-in'). Zowel de toestemming als de datum van de toestemming worden automatisch opgeslagen in de Systemen.

Een schriftelijke toestemming (via e-mail) wordt verzameld van de desbetreffende persoon om toegang te krijgen tot de Systemen, tenzij de betrokkene zelf zich ingeschreven of aangemeld heeft, bijvoorbeeld via formulieren op de website.

Persoonsgegevens kunnen ook in de Systemen ingevoerd worden op basis van de professionele rol en/of de werkgever die iemand vertegenwoordigt. Deze persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als de verwerking in overeenstemming is met artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”), nodig is voor doeleinden die betrekking hebben op de gerechtvaardigde belangen van Purmo Group Belgium of een derde, op voorwaarde dat de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van het gegevenssubject geen voorrang hebben en bescherming van de desbetreffende persoonsgegevens eisen. Op basis van dit evenwicht van belangen kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden via rechtstreeks contact met iemand binnen Purmo Group Belgium, van publiek toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld de website van uw onderneming) of van andere registers.

De persoonsgegevens die u aan Purmo Group Belgium verstrekt, helpen ons op twee manieren:

1. Wij kunnen uw ervaring personaliseren en het soort inhoud en productaanbiedingen leveren die u het meest interesseren.

2. Wij kunnen onze website verbeteren zodat hij nuttiger wordt voor u.

Wij hebben uw e-mailadres nodig om:

• Informatie te verzenden die u mogelijk interesseert, en om verzoeken en/of andere vragen te beantwoorden.

• In staat te zijn om contact met u op te nemen wanneer er wijzigingen zijn in ons assortiment of aanbod waarvan wij denken dat het goed is dat u ervan op de hoogte bent.

4. Hoe lang worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Purmo Group Belgium controleert regelmatig de persoonsgegevens in de Systemen. Wij werken de gegevens bij en corrigeren ze uit eigen beweging en wissen gegevens die betrekking hebben op mensen die ons gemeld hebben dat zij onze marketing niet langer willen ontvangen. Gegevens met betrekking tot niet-actieve personen worden gewist in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming en privacy van Purmo Group Belgium, zelfs als de persoon ons niet gemeld heeft dat hij of zij wil dat zijn of haar persoonsgegevens gewist worden.

U kunt te allen tijde uw abonnement op mailings van ons annuleren door op 'Uitschrijven' te klikken in onze mailings.

5. Beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot gegevens

De persoonsgegevens die Purmo Group Belgium verzamelt, worden opgeslagen op een beveiligd netwerk en zijn enkel toegankelijk voor een beperkt aantal mensen die persoonlijke toegang tot de Systemen hebben. Deze mensen hebben de plicht om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. Bij inbreuken in verband met persoonsgegevens is Purmo Group Belgium verplicht om dit binnen de 72 uur te melden aan de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming en privacy van Purmo Group Belgium en met artikel 33 van de AVG.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan en wisselen geen persoonsgegevens uit met derden.

6. Controle van persoonsgegevens

Purmo Group Belgium antwoordt binnen een redelijke termijn wanneer een persoon haar vragen stelt over de persoonsgegevens met betrekking tot de voornoemde persoon die verzameld werden door Purmo Group Belgium, in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming en privacy van Purmo Group Belgium. Elke persoon heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te controleren, onjuiste gegevens te corrigeren en te verzoeken dat de gegevens gewist worden uit de Systemen.

Alle werknemers van Purmo Group Belgium zijn op de hoogte gebracht van het beleid inzake gegevensbescherming en privacy van Purmo Group Belgium en hebben zich ertoe verbonden het na te leven.

7. Google Analytics en cookies

Cookies zijn bestanden die een website of dienstverlener via uw browser verstuurt naar de harde schijf van uw computer (als u dit toelaat). Cookies maken het de website of de systemen van de dienstverlener mogelijk om uw browser te herkennen en bepaalde informatie te verzamelen en te onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om een beeld te krijgen van uw voorkeuren - op basis van vroegere of huidige activiteit op de website. Dit stelt ons in staat om u verbeterde diensten aan te bieden. Wij gebruiken ook cookies om gegevens zoals verkeer op de website en interacties tussen websites te verzamelen, zodat wij in de toekomst betere gebruikerservaringen en instrumenten kunnen aanbieden. Wij kunnen ook gebruikmaken van betrouwbare externe leveranciers om namens ons informatie te verzamelen. De gegevens in Google Analytics worden gedurende 50 maanden opgeslagen.

U kunt ervoor kiezen om een waarschuwing van uw computer te krijgen telkens er een cookie verstuurd wordt, of om alle cookies uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen. Omdat verschillende browsers enigszins anders werken, dient u het 'Help'-menu van uw browser te raadplegen om te weten te komen hoe u cookies beheert in uw specifieke browser.

Als u cookies uitschakelt, kunnen bepaalde functies die u een efficiëntere ervaring van de website bieden mogelijk minder goed werken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die geleverd wordt door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door deze cookies gegenereerd wordt door uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres), kunnen doorgestuurd worden naar en opgeslagen worden door Google op servers in - bijvoorbeeld - de VS. Google kan deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen van activiteiten op de website namens de eigenaar van de website, en andere diensten aanbieden die verband houden met activiteiten op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden als het daartoe wettelijk verplicht is, of als derden de informatie verwerken namens Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen te kiezen in uw browser. Wij wijzen er wel op dat, als u dit doet, u mogelijk de functies van de website niet volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat Google uw persoonsgegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven beschreven worden.

8. Gebruiksvoorwaarden

Purmo Group Belgium beheert deze website (hierna “Website”) in het kader van informatie en communicatie.

Uw toegang tot en het gebruik van de Website gebeurt in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Door de Website te openen en te gebruiken, aanvaardt u hierbij de volgende gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”), zonder beperking of voorbehoud.

1. Alle materialen die op deze Website terug te vinden zijn, zijn beschermd door het auteursrecht, tenzij anders vermeld. De materialen die op deze Website terug te vinden zijn, mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan diegene die beschreven zijn in deze Gebruiksvoorwaarden of in de tekst van de Website.

2. Purmo Group Belgium wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade of virussen die uw computermateriaal of andere goederen kunnen infecteren doordat u deze Website bezocht of gebruikt hebt of door materiaal dat u van deze Website verkregen hebt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio.

3. Purmo Group Belgium biedt geen enkele garantie over de informatie of over de juistheid ervan, en Purmo Group Belgium wijst met name elke aansprakelijkheid af voor fouten of gebreken in de inhoud die op deze Website terug te vinden is. Noch Purmo Group Belgium, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, de productie of de levering van de Website zal aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, incidentele, onrechtstreekse of punitieve schadevergoedingen ten gevolge van uw toegang tot of gebruik van deze Website, of uw onmogelijkheid om deze Website te bezoeken of te gebruiken.

4. De productfuncties en -specificaties die vermeld worden op deze Website kunnen te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Alle communicatie en alle materialen die per e-mail of op een andere manier naar deze Website gestuurd worden, met inbegrip van alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als openbare materialen zonder bescherming van de eigendom. Alles wat u verstuurt of post kan door Purmo Group Belgium gebruikt worden voor een of ander doel, zoals, maar niet beperkt tot, klantenbeheer, marketing, verkoop en communicatie met de klanten. Purmo Group Belgium zal bovendien vrij zijn om, zonder enige vorm van vergoeding voor u, alle ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die vermeld zijn in de communicatie die u naar de Website stuurt, ongeacht het doel van voornoemd gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

6. Elk materiaal dat op de Website getoond wordt is ofwel het eigendom van Purmo Group Belgium, ofwel materiaal dat gebruikt wordt met de toestemming van de eigenaar. U, of iemand die door u gemachtigd is, mag dit materiaal niet gebruiken tenzij u daar de specifieke toestemming voor hebt volgens deze Voorwaarden, of tenzij ergens anders op deze Website specifieke toestemming daarvoor gegeven werd.

7. De Website beschrijft producten en/of diensten die in heel Europa aangekocht kunnen worden, maar niet noodzakelijkerwijs in uw eigen land of verblijfplaats. Om die reden dient u eerst contact op te nemen met Purmo Group Belgium om te vragen of een specifiek product/specifieke dienst beschikbaar is in uw regio.

8. Purmo Group Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarvan deze Website links bevat. Als u links naar andere websites volgt, is dat volledig op uw eigen risico. Zelfs als de Website links naar andere websites bevat, worden deze links enkel verstrekt om uw zoektocht naar informatie te vergemakkelijken. Ze mogen niet opgevat worden als een goedkeuring van de eigenaar/sponsor van de website of als een goedkeuring van de inhoud. Purmo Group Belgium biedt geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse garantie met betrekking tot de juistheid, wettigheid of enig ander aspect met betrekking tot materialen of andere informatie die op voornoemde website terug te vinden is.

9. Purmo Group Belgium kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen door de uitgave bij te werken. Telkens u gebruikmaakt van de Website, wordt u geacht de huidige Voorwaarden goed te keuren en zich ertoe te verbinden om ze na te leven.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Finse recht en moeten in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd worden, uitgezonderd bepalingen inzake wetsconflicten.

Handelsmerken

De handelsmerken (zoals Radson), logo's en dienstmerken (samen de “Handelsmerken” genoemd) op de Website zijn handelsmerken van Purmo Group Belgium of worden op de Website gebruikt met de toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Contact met ons opnemen

Als u nog vragen hebt met betrekking tot onze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen volgens de onderstaande informatie:

Purmo Group Belgium NV
Vogelsancklaan 250
3520 Zonhoven
België
0032 11 81 31 41